Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs2/optimabusinesssk/home/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs2/optimabusinesssk/home/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2862

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /web/htdocs2/optimabusinesssk/home/www/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Elektronická komunikácia sa neustále rozširuje. – OptimaBusiness, s.r.o.
Hladáte účtovnícku firmu?

Poskytujeme služby v oblasti vedenia účtovníctva, miezd a personalistiky, ekonomické a účtovné poradenstvo a administratívne služby.

Elektronická komunikácia sa neustále rozširuje.Elektronická komunikácia sa neustále rozširuje.

Elektronická komunikácia sa neustále rozširuje. V tejto časti preto nájdete všetky informácie týkajúce sa elektronickej komunikácie s finančnou správou. Dozviete sa, ako sa zaregistrovať na Portáli finančnej správy (PFS), ako sa autorizovať či ako podávať dokumenty elektronicky. Okrem textových manuálov sú pre Vás pripravené aj videá prezentujúce jednotlivé postupy. K dispozícii sú aj popisy potenciálnych situácií a odporúčania. Veríme, že zverejnené návody a rady Vám pri elektronickej komunikácii s finančnou správou pomôžu.

Podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) [nové okno] a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 563/2009 Z. z. [nové okno]) povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] finančnej správe od 1.1.2014 má:

 1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 4. zástupca neuvedený v bodoch 2. a 3. za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.
 5. od 1.1.2018 sa povinná elektronická komunikácia rozširuje na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a aj ich zástupcov (neuvedených v bodoch 2 a 3) a od 1.7.2018 aj na všetky fyzické osoby – podnikateľov a aj ich zástupcov (neuvedených v bodoch 2 a 3).

Pre daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie podľa §12 ods. 3 zákona o dani z príjmov (napr. občianske združenia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, vyššie územné celky, príspevkové a rozpočtové organizácie, nadácie, …) bude aj po termíne 1.1.2018 elektronická komunikácia dobrovoľná, nakoľko nie sú zapísané v Obchodnom registri.

Ak daňový subjekt chce doručovať správcovi dane písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) ani eID kartou, tak v tom prípade uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní. Upozorňujeme, že od 1.1.2018 právnické osoby nemajú možnosť s daňovým a colným úradom uzatvoriť dohodu, dohodu môžu uzatvárať už len fyzické osoby.

Informácie o elektronickej komunikácii sme pre Vás rozdelili nasledovne:

Základné informácie

Daňový subjekt môže elektronicky odosielať dokumenty finančnej správe troma spôsobmi:

 • aktivovaním eID karty (občianskeho preukazu s čipom),
 • aktivovaním kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP),
 • prostredníctvom dohody o elektronickom doručovaní. (len pre fyzické osoby)

Na prihlásenie a prístup k elektronickým službám potrebujete:

 • V prípade občianskeho preukazu s čipom (eID karty) – čítačku čipových kariet, nainštalovaný softvér:
  • ovládače k čítačke kariet,
  • aplikáciu na prihlasovanie (eID klient),
  • balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP),
  • stiahnete si ho na portáli Ministerstva vnútra SR v časti “Softvér pre používateľov elektronickej identifikačnej karty” [nové okno].
  • osobný bezpečnostný kód BOK (slúžiaci na potvrdenie totožnosti držiteľa eID pri elektronickej komunikácii a PIN potrebný na odoslanie elektronického dokumentu.
 • V prípade kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) – kvalifikovaný certifikát uložený na prenosnom médiu.
 • V prípade dohody – pridelené ID a heslo.

Registrácia používateľa

Registrácia používateľa je proces, pri ktorom sa fyzická osoba stáva používateľom elektronických služieb finančnej správy SR a je jej pridelený identifikátor používateľa. Proces registrácie používateľa sa realizuje na webovom sídle finančnej správy, keď žiadateľ o prístup na portál finančnej správy (ďalej len používateľ PFS) vyplní elektronický registračný formulár, ktorý obsahuje predovšetkým identifikačné údaje o budúcom autorizovanom používateľovi ako sú meno, priezvisko, rodné číslo/ alebo číslo identifikačnej karty/ alebo číslo pasu (povinnosť je mať vyplnené aspoň jedno číslo), ale aj e-mailovú adresu. Okrem toho je potrebné zadať aj heslo a osobný identifikačný kód (ľubovoľná kombinácia znakov), ktorých znenie si zvolí samotný používateľ. Používateľ stlačí tlačidlo registrovať. O úspešnom prijatí registračných údajov je používateľ oboznámený 1. aktivačným e-mailom. Súčasťou aktivačného e-mailu je aktivačný link, ktorého potvrdením (do 24 hod od zaslania tohto e-mailu) dochádza k potvrdeniu aktivácie a používateľovi je vygenerovaný 2. aktivačný e-mail, obsahujúci identifikačné údaje (meno a priezvisko), ktoré zadal pri registrácii a zároveň ho informuje o jeho ďalšom postupe.

Dokončenie procesu registrácie môže používateľ realizovať dvoma spôsobmi:

 1. Potvrdenie registrácie KEPom (resp. eID kartou): v prípade, že je používateľ vlastníkom certifikátu, má možnosť aktivovať registráciu KEPom. Zjednoduší to celý registračný proces a nemusí navštíviť na dokončenie registrácie a vygenerovanie prístupu pracovisko daňového úradu.Po kontrole údajov a potvrdení 1. aktivačného e-mailu sa vygeneruje pre používateľa potvrdzujúci 2. aktivačný e-mail. Tento aktivačný e-mail, obsahuje informáciu o úspešnej registrácii a link na prihlásenie sa do osobnej internetovej zóny.

  Upozornenie: údaje z certifikátu musia byť zhodné s údajmi o osobe uvedenými v registračnom formulári.

 2. Potvrdenie registrácie bez KEPu (resp. eID karty): je potrebné, aby sa používateľ dostavil k správcovi dane (s platným občianskym preukazom), kde zamestnanec správcu dane dokončí proces registrácie. Systém vygeneruje pre používateľa potvrdzujúci informačný e-mail, ktorý zašle na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii, v ktorom je uvedené ID používateľa.

Autorizácia používateľa na overenie oprávnenia konať pri využívaní eSlužieb

Autorizácia predstavuje proces, pri ktorom sú registrovanému používateľovi pridelené prístupové práva k dátam daňového subjektu.

 1. Autorizácia používateľa s KEPom (resp. eID kartou): Žiadosť o autorizáciu podáte elektronicky. V rámci osobnej internetovej zóny si z ponuky vyberiete Autorizácie a zastupovania – Moje autorizácie k subjektom – Žiadosť o autorizáciu (vyplníte povinné údaje), uvediete v nej DIČ konkrétneho daňového, na ktorý žiadate prístupové práva. Registrátor daňového/colného úradu Vás po overení údajov zaregistruje.
 2. Autorizácia používateľa bez KEPu (resp. eID karty): Autorizácia sa realizuje na daňovom/colnom úrade. K autorizácii používateľa je potrebné správcovi dane predložiť nasledujúce doklady:
  • osobný identifikačný doklad (napr. občiansky preukaz, pas);
  • žiadosť o autorizáciu);
  • plnomocenstvo na využívanie autorizovaných elektronických služieb v prípade, ak si daňový subjekt zvolil na zastupovanie zástupcu, ktorý koná v rozsahu udeleného plnomocenstva. Ak je zástupcom právnická osoba a nekoná v jej mene štatutárny orgán, vyžaduje sa aj poverenie štatutárneho orgánu právnickej osoby inej osobe, ktorú na konanie poveril. Plnomocenstvo sa nevyžaduje, ak v mene daňového subjektu koná poverená osoba. V tomto prípade je potrebné predložiť poverenie štatutárneho orgánu právnickej osoby
  • pri podávaní písomností elektronickou formou bez kvalifikovaného elektronického podpisu v dvoch kópiách:Dohoda pre DAŇOVÉ ÚRADY: Dohoda o elektronickom doručovaní uzatvorená podľa §13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov [.docx; 26 kB; nové okno]Dohoda pre COLNÉ ÚRADY: Dohoda o elektronickom doručovaní uzatvorená podľa §13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov [.docx; 20 kB; nové okno]

   Od 1.1.2018 nie je možné uzatvoriť dohodu o elektronickej komnikacii pre právnické osoby, len fyzické osoby.

   Dohoda musí byť preukázateľne podpísaná oprávnenou osobou, t.j. vyžaduje sa podpis oprávnenej osoby pred správcom dane alebo podpis oprávnenej osoby úradne overený. Ak daňový subjekt dohody zašle poštou, tak na dohode musí byť podpis oprávnenej osoby úradne overený

Ak v rámci autorizácie majú byť registrovanému používateľovi pridelené prístupové práva k dátam fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá dosiaľ nebola registrovaná u správcu dane a nebolo jej pridelené DIČ je potrebné, aby táto osoba, prípadne používateľ elektronických služieb (ak má na tento úkon udelené plnomocenstvo) predložil údaje potrebné pre evidenciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby v registri daňových subjektov. Pri autorizácii na daňovom úrade môže údaje oznámiť vyplnením „Evidenčného listu“, alebo písomne v ľubovoľnej neštruktúrovanej podobe (napr. oznámením), prípadne ústne do zápisnice u správcu dane. Rozsah oznámených údajov musí zodpovedať minimálne rozsahu údajov uvedených v Evidenčnom liste. Evidenčný list obsahuje základné identifikačné a lokačné údaje nevyhnutné k zápisu osoby do registra daňových subjektov.

V prípade fyzickej osoby evidenčný list obsahuje súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z.[nové okno] o ochrane osobných údajov.

Evidenčný list je možné vyplniť a odoslať aj elektronicky prostredníctvom PFS. Evidenčný list je odporúčaným tlačivom a nenahrádza tlačivo „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“.

Prihlásenie na portál finančnej správy

Videonávod

Podanie dokumentu

Kalendár vybraných termínov
DP k dani z motorových vozidiel 31. 1.
Prehľad zo závislej činnosti do konca mesiaca
za predchádzajúci mesiac
DP k DPH do 25. v mesiaci
za predchádzajúci
mesiac/štvrťrok
Súhrnny´ výkaz
Kontrolny´ výkaz
Spotrebné dane
DP k dani z príjmov 31. 3.
Hlásenie zo závislej činnosti 30. 4.

Videonávod

Ostatné praktické informácie k elektronickej komunikácii

Odpovede na najčastejšie kladené otázky o elektronickej komunikácii nájdete na portáli FS v časti “Najčastejšie otázky” – “Elektronická komunikácia“.

Súhrn najaktuálnejšich informácií z oblasti elektronickej komunikácie nájdete v časti “Informácie k aktuálnym daňovým a colným povinnostiam” – “Elektronická komunikácia

Pre zjednodušenie práce na portáli, ďalších systémoch a mobilných aplikáciách finančnej správy sme pre Vás pripravili v časti “Príručky, návody a videonávody” príručky vo formáte pdf alebo v tvare video návodov.

Zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane